Du är min renaste tröst, du är mitt fastaste skydd, du är det bästa jag har, ty intet gör ont som du. Nej, intet gör ont som du. Du svider som is och eld, du skär som ett stål min själ – Du är det bästa jag har. / You are my purest comfort, my most steadfast shelter, you are the best I have, for nothing hurts as much as you. No, nothing hurts as you. You ache like fire and ice, you cut my soul like steel – You are the best I have. ~ Karin Boye